ساینده ها سایت

0

انواع خوردگی فلزات

ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﮫ روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد هاﻧﺪ. وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺗﺮﯾﻦ آ نھﺎ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ظﺎھﺮ و ﺷﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﻠﺰ ﺧﻮرده...

0

درجه تمیزی

درجات زنگ زدگی در استانداردهای مختلف به صورت کاملاً متفاوت ذکر شده است واین درحالی است که استاندارد ISO 8501   برای سطوح فولادی 4 درجه زنگ زدگی را که با حروف C, B, A  ...

0

خوردگی فلزات

ﺧﻮردﮔﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ واژه ای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺟﻮﯾﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣ ﯽرﺳﺪ ظﺎھﺮ ﻗﻄﻌﮫ ﺧﻮرده ﺷﺪه ، اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه...

0

ساینده ها

ساینده ها طبق دسته بندی کلی هنسیک به چهار گروه 1- طبیعی 2- سنتزی 3- معدنی 4- آلی تقسیم بندی می شوند . ساینده های طبیعی عبارتند از : ماسه سیلیسی ، الوین ،...

0

مسباره

شرکت ایران گریت تولید کننده گریت سرباره مس دارنده استاندارد های ISO14001  & ISO9001 تنها تولید کننده گریت استاندارد ( سوپرگریت ) در سطح تولید صنعتی در ایران و خاورمیانه می باشد .ظرفیت تولید...