دسته: ساینده ها

0

ساینده ها

ساینده ها طبق دسته بندی کلی هنسیک به چهار گروه 1- طبیعی 2- سنتزی 3- معدنی 4- آلی تقسیم بندی می شوند . ساینده های طبیعی عبارتند از : ماسه سیلیسی ، الوین ،...