دسته: خوردگی

0

انواع خوردگی فلزات

ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﮫ روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد هاﻧﺪ. وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺗﺮﯾﻦ آ نھﺎ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ظﺎھﺮ و ﺷﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﻠﺰ ﺧﻮرده...

0

خوردگی فلزات

ﺧﻮردﮔﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ واژه ای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺟﻮﯾﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣ ﯽرﺳﺪ ظﺎھﺮ ﻗﻄﻌﮫ ﺧﻮرده ﺷﺪه ، اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه...