انواع خوردگی فلزات

ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﮫ روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد هاﻧﺪ. وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺗﺮﯾﻦ آ نھﺎ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ظﺎھﺮ و ﺷﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﻠﺰ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ ﻣ ﻲﺗﻮان ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﮫ ﻧﻮع ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﮫ ﻓﺮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ ﺗﻤﺎم آ نھﺎ ﻛﻢ و ﺑﯿﺶ وﺟﮫ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﻲ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

-ﺧﻮردﮔﻲ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ

١ -ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﯾﺎ دو ﻓﻠﺰي

٢ -ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﯿﺎري ﯾﺎ ﻟﻜﮫ اي

٣ -ﺣﻔﺮ ه دار ﺷﺪن

۴ -ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﻦ داﻧﮫ اي

۵ -ﺟﺪاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

۶ -ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ

٧ -ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻨﺶ

٨ -ﺧﺴﺎرت ھﯿﺪروژﻧﻲ

٩- ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺳﺮﮔﺮدان

10- ﺧﻮردﮔﻲ

 

خوردگی ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ

ﺧﻮردﮔﻲ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺪاو ل ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﯾﻚ واﻛﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﯾﺎ اﻟﻜﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﮫ طﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮرﻧﺪه ﻗﺮار دارد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻠﺰ ﻧﺎزك و ﻧﺎز ك از ﺑﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﻣﻲ رود ﯾﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﮭﺪم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪن ﯾﻚ ﻗﻄﻌﮫ ﻓﻮﻻدي ﯾﺎ روي در داﺧﻞ ﯾﻚ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻗﻄﻌﮫ ﺧﻮرده ﻣ ﻲﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر را دارد و ﻋﻤﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻗﺮار ددن ﻧﻤﻮﻧ ﮫھﺎﯾﻲ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ زد. روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ v ﺧﻮردﮔﻲ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ را ﺑﮫ ﺳﮫ طﺮﯾﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل و ﯾﺎ ﻛﻢ ﻛﺮد ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﯾﻚ ﻧﻮع و ﯾﺎ دو ﻧﻮع را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم داد.

خوردگی گالوانیکی

ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﯾﺎ دو ﻓﻠﺰي ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ دو ﻓﻠﺰ ﻏﯿﺮ ھﻤﺠﻨﺲ ﻛﮫ در ﺗﻤﺎس اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﯾﻚ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎدي ﯾﺎ ﺧﻮرﻧﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاي ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻜﺘﺮون ﺑﯿﻦ آ نھﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻠﺰي ﻛﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارد آﻧﺪي ﺷﺪه و ﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻢ و ﯾﺎ ﺧﻮرده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ھﺎي ًﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻠﺰ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺎﺗﺪي ﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮ ھﻢ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﯾﺎ دو ﻓﻠﺰي اطﻼق ﻣ ﻲﺷﻮد.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮردﮔﻲ در ﯾﻚ ﻓﻠﺰ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﮫ ﺷﺪت اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و در ﻓﻠﺰ دﯾﮕﺮ ﻓﻮﻻد ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻛﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ از دو ﻓﻠﺰي ﻛﮫ ﺑﮫ روي ھﻢ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺪام ﻓﻠﺰ در ﺣﺎﻟﺖ اول و ﻛﺪام ﻓﻠﺰ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺟﮭﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ از ﯾﻚ ﻓﻠﺰ )آﻧﺪ( ﺑﮫ ﻓﻠﺰ دﯾﮕﺮ )ﻛﺎﺗﺪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﯾﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮرﻧﺪه داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻧﺪاز هﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دو ﻓﻠﺰ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ را در ھﺮ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد. در ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻓﻮﻻد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ آﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮردﮔﻲ و ﺟﮭﺖ اﺛﺮات ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ · ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻠﺰ در ﻣﺤﻠﻮل وﻗﺘﻲ ﻛﮫ ﺧﻮرده ﻣ ﻲﺷﻮد ﺑﮫ اﻧﺮژي ﻛﮫ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﻚ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪاز هﮔﯿﺮي ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﻚ ﻓﻠﺰ ﺧﯿﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ روي و ﯾﻚ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ در ﯾﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﮭﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ آن ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﻲ را ﻣ ﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰات ﻣﻤﻜﻦ در ھﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮرﻧﺪه ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه، اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن ﻓﻠﺰات در ﯾﻚ ﮔﺮوه ﻛﮫ ﺳﺮي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮاھﻢ ﻣ ﻲﺷﻮد. اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﺤﻠﻮ لھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈ ﺖھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﻣﯿﺰان ھﻮادھﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﯾﺎ دﻣﺎھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻠﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﻚ از ﻓﻠﺰات دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﺳﺮي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺮي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ · ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﻓﻠﺰات داراي ھﯿﭻ ﻣﻘﺪاري ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻛﮫ در آن اﻧﺪاز هﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﺷﻮد، ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﻣﺤﻠﻮل دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﯾﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎﺋﻲ از ﻗﺒﯿﻞ دﻣﺎ، ھﻮادھﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﯾﺮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻠﺰات و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﮭﺖ اﺛﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ آن ھﺎ در ﯾﻚ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺠﺰ ﺑﺎ اﻧﺪاز هﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻖ آن ﻣﺤﯿﻂ ھﯿﭻ راھﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روي ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آھﻦ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮ ﯾﺎ آﻧﺪﯾ ﻚﺗﺮ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﺎ نطﻮر ﻛﮫ در ﺟﺪول ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﻲﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در دﻣﺎي ً٠٦ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻮد اﺳﺖ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺎ . در ھﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻠﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ آﻧﻄﻮر ﻛﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ًدر ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﯿﻠﻲ ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﮫ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺧﯿﻠﻲ از ﻣﺤﯿ ﻂھﺎﺋﻲ ﻛﮫ از آ نھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﯾﻜﺴﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎي ﻧﺴﺒﻲ آن ھﺎ در ﺳﺮي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﯿﻠﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ . از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪاز هﮔﯿﺮ يھﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و رﻓﺘﺎر ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻓﻠﺰات در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در آب درﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﺴﺸﺘﺮ ﺳﺮ يھﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﻠﺰات را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ًاﺣﺘﻤﺎﻻت اوﻟﯿﮫ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿ ﻂ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺗﺮي از آن ﻣﺤﯿﻂ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ، ھﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.در ﯾﻚ ﺟﻔﺖ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻠﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪول، ﺧﻮردﮔﻲ طﺒﯿﻌﻲ ﻓﻠﺰي ﻛﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﻲً ًﺟﺪول دارد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ًﺗﺮ ﺟﺪول اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻮد. ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﺑﻲ اﺛﺮ ﯾﺎ ﻛﺎﺗﺪﯾﻚ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺰات ﯾﺎ آﻟﯿﺎژھﺎي آﻧﺪﯾﻚ ًﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻠﺰ در ﯾﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن اﻧﺪ ﻛﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ زﯾﺎد ﻧﻤ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آ نھﺎ را ﺑﺪون اﺛﺮات ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﯿ ﻂھﺎ در ﻛﻨﺎر ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد.

ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ   ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﮭﺖ اﺛﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻠﺰات در ﯾﻚ ﺟﻔﺖ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد هاﯾﻢ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ًدر ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺛﺮات ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻛﮫ رخ ﻣﻲ دھﺪ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ. ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ )ﺟﺮﯾﺎن واﺣﺪ ﺳﻄﺢ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اھﻢ، ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔ ﺖھﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻛﮫ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آ نھﺎ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲً زﯾﺎد اﺳﺖ، در ﯾﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دو ﻓﻠﺰ روي و ﻣﺲ در آب درﯾﺎ ٠٠٧ ﻣﯿﻠﻲ وﻟﺖ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ و ﺟﻔﺖ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي )و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ( از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻔﺖ ھﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻛﮫ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ، ﻣﺜﻞ SSARB LAVAN و ﻣﺲ )ﺑﺎ ٠٤ ﻣﯿﻠﻲ وﻟﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در آب درﯾﺎ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎﺋﻲ ﻛﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿ ﻞھﺎﺋﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاري ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ دو ﻓﻠﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ هاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ وﻗ ﺖھﺎ آن را ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﻣ ﻲﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ  ﻧﯿﺮوي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮري : ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ” در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ . ü اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻂ :ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﯿﻦ دو اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رطﻮﺑﺖ ھﻮا و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎ و… ü ü ﻓﺎﺻﻠﮫ د و اﻟﻜﺘﺮ و د: ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دو ﻓﻠﺰ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻧﺴﺒﺖ دارد ﯾﻌﻨﻲ ھﺮﭼﮫ از ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك دو ﻓﻠﺰ دورﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﺧﻮردﮔﻲ و اﺛﺮات آن ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺰدﯾﻜﻲ ﺗﻤﺎس، ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ü ü اﺛﺮ ﺳ ﻄ ﺢ : ﯾﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮ ر ﻣ ﮭ ﻢ دﯾﮕ ﺮ د ر ﺧ ﻮ ر د ﮔ ﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜ ﻲ اﺛﺮ ﺳ ﻄ ﺢ ، ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳ ﻄ ﺢ ﻛﺎﺗﺪ ﺑﮫ ﺳ ﻄ ﺢ آﻧﺪ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﺗﺪ ﺑﺰرگ و آﻧﺪ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﯾﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﭘﯿﻞ، داﻧﺴﯿﺘﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ﻛﻮﭼﻚ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰر گﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺴﯿﺘﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺰرگ ﺗﺮ. ھﺮﭼﮫ داﻧﺴﺘﮫ ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﻚ ﻣﻨﻄﻘﮫ آﻧﺪي ﺑﺰر گﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﻮاﺣﻲ آﻧﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺪ ﺗﺎ ھﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺳﻄﺢ آﻧﺪ ﯾﺎ ﻛﺎﺗﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ · ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد را هھﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ، ﻻزم اﺳﺖ اول اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ اﺗﻔﺎق ًاﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮاي رخ دادن ﺧﻮردﮔﻲ از اﯾﻦ ﻧﻮع، وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ زﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ .دو ﻓﻠﺰ ﻏﯿﺮ ھﻢ ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض ﯾﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي اﯾﻨﻜﮫ ﺧﻮردﮔﻲ از ﻧﻮع ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ رخ ﺑﺪھﺪ، ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ٨-٨١ )ﻧﻮع ۴٠٣:00403 S( در ﺗﻤﺎس اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ٨١-٨OM )ﻧﻮع ۶١٣: 00613S( ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺪول ﺳﺮي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻣ ﻲﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﻛﮫ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻧﻤ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﻦ دو ﻓﻠﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ٨١-٨SS ﺑﮭﺒﻮد ﻧﻤ ﻲﯾﺎﺑﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺜﺎﻟﻲ دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﮫ ﯾﻚ ﻗﻄﻌﮫ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﭼﺪن ﻛﮫ در روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺮار دارد ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﻧﻜﮫ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ارﮔﺎﻧﯿﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ اﯾﻦ ﺧﻮردﮔﻲ از ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ ﻧﻤ ﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن دو ﻓﻠﺰ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﻲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﮭﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﻲﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﮫ ﺷﺮط ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻚ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻧﺰدﯾﻚ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﻦ دو ﻓﻠﺰ ﻏﯿﺮ ھﻢ ﺟﻨﺲ راه دﯾﮕﺮي ًﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮوز ﺧﻮردﮔﻲ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺰدﯾﻚ ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺗﺪ ﺷﺪه ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮﻧﯿﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ . در ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺗﺼﺎل ورﻗﮫ آھﻦ ﺑﺎ ﭘﺮچ ﻣﺴﻲ دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺧﻮردﮔﻲ ورﻗﮫ آھﻦ ﻧﺰدﯾﻚ ﭘﺮچ ھﺎي ﻣﺴﻲ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ v ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺧﻮردﮔﻲ رو شھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ ﮔﺎھﻲ ﯾﻜﻲ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻧﻮع را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑﺮد. ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﺷﻮد از دو ﻓﻠﺰ ﻛﮫ در ﺟﺪول ﺳﺮي اﻟﻜﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ü ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﺎﻻت از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ھﺎ دو ﻓﻠﺰ ً از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، آﻧﺪ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺎﺗﺪ ﺑﺰرگ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد. در ا ü ًﻏﯿﺮھﻤﺠﻨﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷ ﺶ روي آﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻨﻨﺪه ھﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮادي ﻛﮫ در ﺟﺪول ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ دور از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ از اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭻ و ﻣﮭﺮه ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻛﻢ ﺷﺪن ü ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﯿﭻ ﺳﺎزي ﺳﻌﻲ ﺷﻮد از اﺗﺼﺎل زرد ﺟﻮش GNIZARB اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻗﺴﻤ ﺖھﺎي آﻧﺪي را طﻮري طﺮاﺣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آن ھﺎ را ﺿﺨﯿ ﻢﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ü ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﮫ اﺗﺼﺎ لھﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﻜﻲ، ﻓﻠﺰ ﺳﻮﻣﻲ ﻛﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دو ﻓﻠﺰ ﻗﺒﻠﻲ آﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. )آﻧﺪ ﻓﺪاﺷﻮﻧﺪه

خوردگی شیاری

ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﯿﺎري ﯾﺎ ﻟﻜﮫ اي  در ﺷﯿﺎرھﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ دﯾﮕﺮي روي ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻛﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮده ً اﻛﺜﺮا SAERA DEDLEHS دارﻧﺪه و در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ًﻗﺮار ﻣ ﻲﮔﯿﺮﻧﺪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺷﺪﯾﺪي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﻠﻮ لھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻛﮫ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﺳﻮراخ ﺳﻄﻮح واﺷﺮھﺎ، ﻣﺤﻞ روي ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻓﻠﺰ SINIOJPAL، رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و ﺷﯿﺎرھﺎي زﯾﺮﭘﯿﭻ، ﻣﮭﺮ هھﺎ و ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ھﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪ هاﻧﺪ )ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮده( ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﯿﺎري ﯾﺎ ﻟﻜ ﮫاي ﯾﺎ واﺷﺮي ﻧﯿﺰ ﻣ ﻲﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﯿﺎري : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻼﺻﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ھﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﯿﺎري ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﺑﮫ ﺟﺎي ﭘﺮ چﻛﺎري ﯾﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﮭﺮه از ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺬاب ﺑﮫ داﺧﻞ درزھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ü ﺷﯿﺎرھﺎ را در ﻣﺤﻞ روي ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﺪاوم، ﻛﺎﻟﻚ ﻛﺮدن GNIKLUAC و ﯾﺎ ﻟﺤﯿﻢ ﻛﺎري ü ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. از ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد و ﺗﺠﻤﻊ آ نھﺎ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ھﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ü از اﯾﺠﺎد ﮔﻮﺷﮫ ھﺎي ﺗﯿﺰ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮده و ﺳﺎﻛﻦ در ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ. ü ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻤﻮدن ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﮭﯿﺰات ü ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﮫھﺎ ü در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ، ﻣﻮاد ﺟﺎذب رطﻮﺑﺖ SLAIRETAM GNIKCAP TEW را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ü د ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺜﻼ LLIFKCAB ﻛﺮدن ﯾﻚ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﮫ. ً در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻣﺤﯿﻂ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﮫ وﺟﻮ در ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ü ھﺮ ﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ از واﺷﺮھﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻛﮫ ﺟﺎذب رطﻮﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ TNEBKOSBANON ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻠﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن

ﺣﻔﺮ ه ﻣﻮﺿﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻓﻠﺰ ﻣﻲً دار ﺷﺪن ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪﯾﺪا ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﻮرا خھﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﺮھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻗﻄﺮ آ نھﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ.ﺣﻔﺮ هھﺎ ﮔﺎھﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﮔﺎھﻲ آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﯾﻚ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺳﻄﺢ زﺑﺮي ﺑﮫ ًوﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﺻﻞ را ﺣﻔﺮه در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﻗﻄﺮ دھﺎﻧﮫ ﻣﺤﻞ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﻔﺮه ھﺎ : ﺣﻔﺮ ه در ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﮫ رﺷﺪ ﻣﻲً ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻨﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﺣﻔﺮه ھﺎ روي ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﺷﺪ ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ. ًدوره ﺷﺮوع NOITAITINI ﺣﻔﺮ ه طﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺰ و ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ دوره دار ﺷﺪن ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﺎل طﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ وﻟﻲ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ًﺣﻔﺮ هھﺎ ﻣﻮﻗﻊ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ TUCREDNU اﻓﺰاﯾﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ داﺋﻤﺎ اي ﺑﮫ داﺧﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻔﺮ هدار ﺷﺪن در اﺛﺮ ﯾﻚ واﻛﻨﺶ آﻧﺪي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﻲ واﻛﻨ ﺶھﺎي ﺧﻮردﮔﻲ در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺷﺮاﯾﻄﻲ را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﺤﺮك اداﻣﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.

اﻛﺜﺮ اﻧﮭﺪام ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻛﻠﺮورھﺎ و ﯾﻮن ھﺎي ﺣﺎوي ﻛﻠﺮ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ و ﻧﻤ ﻚدار و ھﯿﭙﻮﻛﻠﺮﯾ ﺖھﺎ )ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪﻛﻨﻨﺪه( SEHCAELB اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ زﯾﺎد ﻣ ﻲﺷﻮد. ﻮ ﻻﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮرﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﺮده ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﻊ درون ﯾﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﯾﻚ ﻗﺴﻤﺖ ًﺣﻔﺮ هدار ﺷﺪن ﻣﻌﻤ ًﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﮫ ﻛﺸﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ را ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﻚ ُ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎ دھﺪ، ﻣﺜﻼ ًﭘﻤﭗ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﻛﮫ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب درﯾﺎ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺣﺎل اﮔﺮ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﻗ ﻒھﺎي طﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت )از ﻧﻈﺮ ﺧﻮردﮔﻲ(. ﭼﻮن ﺣﻔﺮ هدار ﺷﺪن ﯾﻚ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺪاز هﮔﯿﺮي ﺗﻘﻠﯿﻞ وزن را ﻧﻤ ﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﻲ ﯾﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ در ﻣﻮرد آن ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑﺮد ﭼﻮن ﺗﻘﻠﯿﻞ وزن ﻓﻠﺰ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دھﺪ.ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮو روش ﺿﻌﯿﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ھﻤﻮاره ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻔﺮه اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮭﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪاز هﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮ هاي : ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻜﻨﯿﺰم ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮ هاي ﻣﻲ ﺗﻮان آن را در دو ﺑﺨﺶ: اوﻟﯿﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﺷﺮوع ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻔﺮه و ü ﺑﺨﺶ دوم ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖھﺎي اﺗﻮﻛﺎﺗﺎﻟﯿﺘﯿﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. ü ﺑﺨﺶ اوﻟﯿﮫ: ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﻔﺮه NOITAITINI ﯾﻚ ﻗﻄﻌﮫ ﻓﻠﺰ M ﻋﺎري از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻮراخ ﯾﺎ ﺣﻔﺮه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻛﮫ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮورﺳﺪﯾﻢ اﻛﺴﯿﮋن دار ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﻲ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺤﻼل ﻓﻠﺰ ﺑﻄﻮر ﻟﺤﻈ ﮫاي در ﯾﻚ ﻧﻘﻄﮫ ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻮن ھﺎي ﻛﻠﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﯾ ﻮھﺎي ﻛﻠﺮ اﻧﺤﻼل ﻓﻠﺰ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻓﻠﺰ در آن ﻧﻘﻄﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺤﻼل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﯾﻚ ﺧﺮاش ﺳﻄﺤﻲ ﯾﺎ ﯾﻚ ﻧﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻮاﻗﺺ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻄﻮر ﻟﺤﻈﮫ اي در ﯾﻚ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺎﺷﺪ.واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺮوع و ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ رﺷﺪ ﯾﻚ ﺣﻔﺮه، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺑﺎﻻي ﯾﻮ نھﺎي ﻛﻠﺮ و ھﯿﺪروژن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ، زﯾﺮا ھﻨﻮز ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺮه آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪه و از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺨﺶ دوم: ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮدﺗﻜﺜﯿﺮ ﺣﻔﺮ هھﺎ SGNITAYAPORP FLES GNITALUMTS FLES اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻔﺮه ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن ﺳﯿﺎل در آن ﺷﻮد ﺷﻮرع ﻣ ﻲﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻞ ذﯾﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﻓﻠﺰ M ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ طﻌﺎم اﻛﺴﯿﮋ دار DETAREA در ﻣﻌﺮض ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن ﻗﺮار دارد.اﻧﺤﻼل ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻠﺰ در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﺣﯿﺎ اﻛﺴﯿﮋن روي ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎور اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، اﯾﻦ واﻛﻨﺶ ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺤﺮك و ﺧﻮد ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺤﻼل ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻠﺰ در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺿﺎﻓﻲ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﯾﻮ نھﺎي ﻛﻠﺮ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ از LCM اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺘﺠﮫ ھﯿﺪروﻟﯿﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﻲ آﯾﺪ.

اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺣﯿﺎء : ﯾﻮ نھﺎي ھﯿﺪروژن و ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻧﺤﻼل اﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰات و آﻟﯿﺎژھﺎ ﻣ ﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺘﺎب واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﻲﺷﻮد. ﭼﻮن ھﺎي ﻏﻠﯿﻆ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ . ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﺣﯿﺎ اﻛﺴﯿﮋن در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺻﻮرت ﻧﻤ ﻲﮔﯿﺮد. واﻛﻨﺶ ًﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﯿﮋن در ﻣﺤﻠﻮ ل ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﺎﺗﺪي اﺣﯿﺎ اﻛﺴﯿﮋن در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺻﻮرت ﻧﻤ ﻲﮔﯿﺮد. واﻛﺸﻦ ﻛﺎﺗﺪي اﺣﯿﺎ اﻛﺴﯿﮋن روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺠﺎور ﺣﻔﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن ﺳﻄﻮح در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺣﻔﺮه ھﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ را ﺣﻔﺎظﺖ ﻛﺎﺗﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮه در ﺟﮭﺖ ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. روش ھﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮ هاي v ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﺑﮫ ﺟﺎي ﭘﺮ چﻛﺎري ﯾﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﮭﺮه از ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺬاب ﺑﮫ داﺧﻞ درزھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ü ﺷﯿﺎرھﺎ را در ﻣﺤﻞ روي ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﺪاوم، ﻛﺎﻟﻚ ﻛﺮدن GNIKLUAC و ﯾﺎ ﻟﺤﯿﻢ ﻛﺎري ü ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. از ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد و ﺗﺠﻤﻊ آ نھﺎ در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ھﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ü از اﯾﺠﺎد ﮔﻮﺷﮫ ھﺎي ﺗﯿﺰ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮده و ﺳﺎﻛﻦ در ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ. ü ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻤﻮدن ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﮭﯿﺰات ü ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﮫھﺎ ü در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ، ﻣﻮاد ﺟﺎذب رطﻮﺑﺖ SLAIRETAM GNIKCAP TEW را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ü در ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ً ü در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻣﺤﯿﻂ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺜﻼ LLIFKCAB ﻛﺮدن ﯾﻚ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﮫ. ھﺮ ﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ از واﺷﺮھﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻛﮫ ﺟﺎذب رطﻮﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ TNEBKOSBANON ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻠﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ü

اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژھﺎﺋﻲ ﻛﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. v اﯾﻦ ﻧﻮ ع آﻟﯿﺎژ ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ü اﻟﻒ: ﻓﻮ ﻻ د زﻧﮓ ﻧﺰ ن ﻧﻮ ع ٤ ٠ ٣ ü ب: ﻓﻮ ﻻ د زﻧﮓ ﻧﺰ ن ﻧﻮ ع ٦ ١ ٣ ü ج: ھ ﺴﺘﻮﻟﻲ F ، ﻧﯿﻮﻧﻞ ﯾﺎ د و رﯾﻤ ﺖ ٠ ٢ ü د: ھ ﺴﺘﻮﻟﻲ C ، ﯾﺎ ﻛﻠﺮﯾﻤ ﺖ ٣ ü ه – ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ًﻧﮑﺘﮫ : اﻓﺰودن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدد، ﺣﻔﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻜﮫ اﮔﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼ دار ﺷﺪن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ ﻲﺷﻮد.

 

ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﻦ داﻧﮫ اي 

در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﺎﻟﻮرژﯾﻜﻲ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ داﻧ ﮫھﺎ )ﻛﺮﯾﺴﺘﺎ لھﺎ( و ﻣﺮزداﻧ ﮫھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻲ داده ﺷﺪ.اﮔﺮ ﯾﻚ ﻓﻠﺰ در ﯾﻚ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮ از ﺧﻮد داﻧﮫ ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد ًﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮرده ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻣﺮزداﻧ ﮫ ﻛﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻣ ﻲآﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻣﺮزداﻧﮫ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ داﻧﮫ ھﺎ ﺧﯿﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﻦ داﻧﮫ اي ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﻲ آﯾﺪ.ﺧﻮردﮔﻲ ھﺎ ﯾﺎ اﺻﻼ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻛﻢ ﺧﻮرده ﺷﺪ هاﻧﺪ ًﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺮزداﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ آ نھﺎ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ﺧﻮد داﻧﮫ ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﯿﻦ داﻧ ﮫاي ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ، آﻟﯿﺎژ ﭘﻮدر ﻣﻲ ﺷﺪو )داﻧ ﮫھﺎ ﯾﺎ ﻛﺮﯾﺴﺘﺎل ھﺎ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( و ﯾﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ ﻲدھﻨﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿ ﻦداﻧ ﮫاي : ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿ ﻦداﻧ ﮫاي ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮزداﻧﮫ ھﺎ، ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪن NOITELPED ﻣﺮزداﻧﮫ ھﺎ ü ﻣﺜﻼ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻛﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﻦ ًﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﻚ ﻋﻨﺼﺮ آﻟﯿﺎژي در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺮزداﻧﮫ داﻧ ﮫاي ﻓﻮﻻدھﺎي زﻧﮓ ﻧﺰن ﻣ ﻲﮔﺮدد. ً اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ھﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﺪن NOITAZITISNES ﻓﻠﺰات ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣ ﻲآﯾﻨﺪ. ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ü ﻣﺜﻼ ٨-٨١ در ﻣﺤﺪود هي ٠۵٩ ﺗﺎ ٠۵۴ اﮔﺮ ﺣﺮارت داده ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﻦ داﻧ ﮫاي ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ü روش ھﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿ ﻦداﻧﮫ اي v ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻜﮫ اﯾﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻮﻻدھﺎي زﻧﮓ ﻧﺰن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺳﮫ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي آن را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ذﻛﺮ ﻣ ﻲﻛﻨﯿﻢ: در درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻓﻠﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در آب ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮد ﺷﻮد. ü اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﮫ واﻛﻨﺶ و ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن آﻟﯿﺎژ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﭘﺎﯾﺪارﻛﻨﻨﺪه ھﺎ ü SREZILIBATS ﻣ ﻲﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﮫ ﻛﻤﺘﺮ از ٣٠/٠ درﺻﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﯿﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﯿﻦ داﻧ ﮫاي ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.ﻋﻤﻠﯿﺎت ü ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ در ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺮارت دادن در ٠٥٠١ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﮕﺮاد ﺗﺎ ٠٥١١ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺳﺮﯾﻊ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ درﺟﮫ ﺣﺮار تھﺎ ﻛﺎرﺑﯿﺪ ﻛﺮم ﺣﻞ ﻣ ﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ آﻟﯿﺎژ ھﻤﮕ ﻦﺗﺮ و ﯾﻜﻨﻮاﺧ ﺖﺗﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ. LEACHING

جدایش انتخابی

ﺟﺪاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺟﺪا ﺷﺪن ﯾﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﯿﺎژي از آﻟﯿﺎژ ﺟﺎﻣﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن روي از آﻟﯿﺎژھﺎي ﺑﺮﻧﺞ ﺮﻧﺞ زرد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ٠٣% درﺻﺪ روي و ٠٧% درﺻﺪ ًﻛﮫ ﺑﮫ زداﯾﺶ روي NOITACIFICNIZED ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﺑ ﻣﺲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. زداﯾﺶ روي ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺸﯿﺨﺺ داد، زﯾﺮا آﻟﯿﺎژ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﮫ از رﻧﮓ زرد اﺻﻠﻲ آﻟﯿﺎژ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دو ﻧﻮع زداﯾﺶ روي وﺟﻮد دارد ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻮع ﻻﯾ ﮫاي ﯾﺎ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻌﻲ EPYT GULP در ﻧﻮع ﻻﯾ ﮫاي ﯾﻚ ﺳﺮي ﻻﯾﮫ داﺧﻠﻲ ﻛﮫ ﺗﯿﺮ هﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻲﮔﺮدد، اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ روي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻻﯾﮫ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮﻧﺞ زرد ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.در ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺎﺣﻲ ﺗﯿﺮه ﺳﻮرا خھﺎﺋﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ در آن ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ روي از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻟﻜﮫ ﻟﻜﮫ ظﺎھﺮ ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻮع ﻻﯾﮫ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮﻧ ﺞھﺎﺋﻲ ﻛﮫ درﺻﺪ روي آ نھﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻣﺤﯿ ﻂھﺎي اﺳﺪﯾﻲ واﻗﻊ ﻣ ﻲﺷﻮد اﺗﻔﺎق می اﻓﺘﺪ و ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻏﻠﺐ در ﺑﺮﻧ ﺞھﺎﺋﻲ ﻛﮫ ﻣﻘﺪار روي آ نھﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻨﺜﻲ، ﻗﻠﯿﺎﺋﻲ ﯾﺎ ﻛﻤﻲ اﺳﯿﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﻣ ﻲاﻓﺘﺪ.در ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم زداﯾﺶ روي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ داﻧﺴﺖ: اﻧﺤﻼل ﺑﺮﻧﺞ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن روي و ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﻣﺲ(، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪن روي در ﻣﺤﻠﻮل، راﺳﺐ ﺷﺪن ﻣﺲ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺮاﻓﯿﺘﮫ ﺷﺪن · ًدھﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ًﮔﺎھﻲ اوﻗﺎت ﭼﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﺪاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎﺋﻲ ﻛﮫ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲرﺳﺪ ﻛﮫ ﺳﻄﺢ ﭼﺪن ﮔﺮاﻓﯿﺘﮫ ﺷﺪه، زﯾﺮا ﺳﻄﺢ ﭼﺪن ظﺎھﺮ ﮔﺮاﻓﯿﺘﻲ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻗﻠﻢ ﺗﺮاش آن را ﺗﺮاﺷﯿﺪ، ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﮔﺮاﻓﯿﺘﮫ ﺷﺪن و ﮔﺎھﻲ ﺧﻮردﮔﻲ ﮔﺮاﻓﯿﺘﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻏﻠﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﺟﺪاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺮﺑﻦ از آﻟﯿﺎژ ﭼﺪن ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ.

روش ھﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺟﺪاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ : ﺣﺬف اﻛﺴﯿﮋنً ü ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻼ ﺣﻔﺎظﺖ ﻛﺎﺗﺪي ü ﻣﺜﻼ ١% درﺻﺪ ﻗﻠﻊ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺞ ٠٣-٠٧ ً اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن ﻓﻠﺰي دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آﻟﯿﺎژ. اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن ü اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻤﺎﻧﻌ ﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻛﻤﻲ آرﺳﻨﯿﻚ و آﻧﺘﯿﻤﻮان ﯾﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﮫ آﻟﯿﺎژ ﺑﺮﻧﺞ ü ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ھﺎﺋﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرﻧﺪه ﻛﮫ زداﯾﺶ روي در آ نھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ü و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ از ﻛﻮﭘﺮوﻧﯿﻜ ﻞھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮرﭘﺮوﻧﯿﻜ ﻞھﺎ آﻟﯿﺎژ ٠٧% ﺗﺎ ٠٩% درﺻﺪ ﻣﺲ و ٠٣% ﺗﺎ ٠١% درﺻﺪ ﻧﯿﻜﻞ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. LECINARPUC v

 

خوردگی سایشی

ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﻚ ﻓﻠﺰ در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﯿﻦ ﯾﻚ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و اﺛﺮات ﺳﺎﯾﺶ ﻣﻜﻨﯿﻜﻲ و ﯾﺎ ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪن وﺟﻮد دارد. ﯾﻮ نھﺎي ﻓﻠﺰي ﺣﻞ ًﺧﻮرﻧﺪه و ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ. ﺷﺪه روي ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤ ﻲﻣﺎﻧﺪ، ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮردﮔﻲ از ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ًﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻛﻨﺪه ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ.ﮔﺎھﻲ اوﻗﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺘﺪ ﺧﻮردﮔﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ : ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ داراي ظﺎھﺮي ﺷﯿﺎدار SEILLUG، ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ، ﺳﻮراخ ھﺎي ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ و ﻧﺎھﻤﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ در ﺟﮭﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫاﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻛﮫ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﺋﯿﻨﻲ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺻﺪﻣﮫ ﻣﻲ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ و ﺳﺮب اﺗﻔﺎق ﻣ ﻲدھﺪ. ﻛﻠﯿﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﻲ ﻛﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي ﻟﻮﻟ ﮫﻛﺸﻲ ü زاﻧﻮھﺎ ً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ WOBLE، ﭘﯿ ﭻھﺎ SNEB، ﺳﮫ راھ ﻲھﺎ ESET، ﺷﯿﺮھﺎ SEVLAV، ﭘﻤ ﭗھﺎي دﻣﻨﺪه، دﺳﺘﮕﺎ هھﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﻛﺰ،ﭘﺮواﻧ ﮫھﺎSRELLEPMI،ﺑﮫ ھﻢ ز نھﺎ SROTATIGA، ﺗﺎﻧ ﻚھﺎي ﻣﺘﺤﺮك DETATIGA، ﻟﻮﻟ ﮫھﺎي ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎ و ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮرھﺎ، ﭘﺮه ھﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ، اﻓﺸﺎﻧ ﮫھﺎ، دودﻛ ﺶھﺎ، ﮔﯿﻮﺗﯿ ﻦھﺎ SRETTUG، زر هھﺎي آﺳﯿﺎب RAEW SETALP و ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﻲ ﻛﮫ در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﺷﯿﺪن )YARPS( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﯽ v ﭘﻮﺳ ﺖھﺎي ﺳﻄﺤﻲ: · ﻣﺎھﯿﺖ و ﺧﻮاص ﭘﻮﺳﺘ ﮫھﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﮫ روي ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻠﺰات و آﻟﯿﺎژھﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﺧﯿﻠﻲ اھﻤﯿﺖ دارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﮫ ﺳﺨﺖ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺳﺎﺋﯿﺪه و ﯾﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﻮد ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﮭﺘﺮي ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آورد.اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺗﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺗﺮك ﺑﺨﻮرد و ﺧﺮد ﺑﺸﻮد، دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﮭﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮه اي ﻣﻲ ﺷﻮد.

: ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ : ًﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ در ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد. ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮدد. اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﻚ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ًﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ از ﯾﻚ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻓﻮت ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ دارد اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ٧٢/CES/TF ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﻲ آﯾﺪ ﻛﮫ ﺳﺮﻋﺖ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل: ﺑﺮﻧﺰ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ در آب درﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ آن ١ddm ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﮫ روز ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ٢ddm و در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ۴۵٢ddm ﻣ ﻲرﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ در آن ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺷﺪت ﺧﻮردﮔﻲ زﯾﺎد ﻣ ﻲﺷﻮد. ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﯿﺎل ﻧﻘﺶ اﻓﺰاﯾﻨﺪه دارﻧﺪ. yaD /retemiceD erauqS reP margilliM

ﺗﻼطﻢ ﯾﺎ آﺷﻔﺘﮕﻲ:

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ھﺎ، ﻟﺒ ﮫھﺎي ﺗﯿﺰ، ﺷﯿﺎرھﺎ، رﺳﻮﺑﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ًآﺷﻔﺘﮕﻲ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات، در ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﻟﻮﻟﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ھﻢ زدن و ﺗﻼطﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن آرام ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ ﻣ ﻲﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﻮرد: اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﯿﺎل را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﻚ ü زاﻧﻮ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺳﯿﺎل را از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدي ﺑﮫ اﻓﻘﻲ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ دھﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪي در آن ﻧﺎﺣﯿﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺜﺎل ھﺎي دﯾﮕﺮ ﭘﺮ هھﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر، ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪ هھﺎي ﺗﻠ ﮫاي اﺗﺼﺎﻻت T در ﻟﻮﻟﮫ ﻛﺸ ﻲھﺎ، اﺟﺰاي ﺧﺎرﺟﻲ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ و ü ﻏﯿﺮه… ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮﺷ ﺶھﺎ: ﭘﻮﺷﺶ ھﺎي ﺳﺨﺖ ﯾﺎ زره ھﺎ ﯾﺎ روﻛ ﺶھﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ، ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ از ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎوﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﯿﺪي در ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﯾﺸﻲ دارد.ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ آن ﺑﻄﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻨﺶ -٨ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﻤﺎل ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﺶ ھﺎي ﻛﺸﺸﻲ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮرﻧﺪه روي ﻓﻠﺰ ﻛﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺮ كھﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣ ﻲﻛﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﻲ آ نھﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﯾﺎ CCS اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮك ھﺎ و ﺷﻜﻞ ﺗﺮك ھﺎ YGOLOHPROM KCARC ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ دارﻧﺪ.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *